بوم
پايه دوازدهم
كلاس هاي چندپايه
معرفي كتاب
همايش ها
مقاله ها
 
 
 
كتاب معلم راهنماي تدريس پايه دوازدهم

كتاب معلم راهنماي تدريس پايه دوم متوسطه دوم (دوازدهم)

عنوان

دانلود

 راهنمای معلم فارسی(3)

همه رشته ها

کد کتاب: 112366


97/09/20

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 675.15 کیلوبایت
بخش اول 760.61 کیلوبایت
بخش دوم 687.44 کیلوبایت
بخش سوم 701.73 کیلوبایت
بخش چهارم 867.82 کیلوبایت
بخش پنجم 675.76 کیلوبایت
بخش ششم 668.61 کیلوبایت
بخش هفتم 645.87 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
راهنمای معلم فارسی(3) 1.56 مگابایت

 راهنمای معلم نگارش(3)

همه رشته ها

کد کتاب: 112371


97/09/20

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 727.13 کیلوبایت
بخش اول 588.46 کیلوبایت
بخش دوم 608.21 کیلوبایت
بخش سوم 768.78 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
راهنمای معلم نگارش(3) 1.13 مگابایت

 كتاب راهنماي تدريس عربی، زبان قرآن3

رشته علوم انساني

کد کتاب: 112380


97/08/21

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 693.53 کیلوبایت
بخش اول 955.64 کیلوبایت
بخش دوم 1.29 مگابایت
بخش سوم 695.75 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
راهنمای معلم عربی، زبان قرآن3 2.02 مگابایت

 كتاب راهنماي تدريس عربی، زبان قرآن3

رشته علوم تجربي و رشته رياضي

کد کتاب: 112369


97/08/26

فایل بخش های کتاب: 
مقدمه 609.43 کیلوبایت
بخش اول 783 کیلوبایت
بخش دوم 719.05 کیلوبایت
بخش سوم 686.17 کیلوبایت
بخش چهارم 807.2 کیلوبایت
بخش پنجم 755.55 کیلوبایت
بخش ششم 707.01 کیلوبایت
بخش هفتم 663.38 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
راهنمای معلم عربی،زبان قرآن3 1.54 مگابایت

 كتاب راهنماي تدريس Vision 3

همه رشته ها


97/08/14

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
مقدمه 780.14 کیلوبایت
بخش اول 1.16 مگابایت
بخش دوم 827.11 کیلوبایت
بخش سوم 1012.77 کیلوبایت
بخش چهارم 1.42 مگابایت
بخش پنجم 960.47 کیلوبایت
بخش ششم 967.76 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
راهنمای معلم انگلیسی ٣ 3.92 مگابایت

پيش نويس كتاب راهنماي تدريس دين و زندگي (3)
دروس اول تا آخر هشتم 97/08/29
دروس اول تا آخر چهار 97/08/01
درس اول 97/07/03
درس دوم 97/07/03

پيش نويس كتاب راهنماي تدريس عربي، زبان قرآن (3)

علوم انساني


97/07/03

فایل کامل پيش نويس كتاب: 
ضمیمهحجم
فايل كل كتاب 1.75 مگابایت

پيش نويس كتاب راهنماي تدريس عربي، زبان قرآن (3)

علوم تجربي و رياضي


97/07/03

فایل کامل پيش نويس كتاب: 
ضمیمهحجم
فايل كل كتاب 1.35 مگابایتدفعات بازديد: 24593
تعداد بازديدكنندگان: 15334