مقاله ها
 
 
 
پیش دانشگاهی علوم انسانی

سال تحصیلی 94-95

کد کتاب
عنوان
پايه
رشته

283.2

ادبیات فارسی

(قافیه،عروض،سبک شناسی و نقد ادبی)

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

1/283 زبان و ادبیّات فارسی (عمومی)

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

285.1

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

285.3 بینش دینی ویژه اقلیت ها

پیش دانشگاهی

علوم انسانی93

292.2 ریاضی پایه

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

297.2 جغرافیا3

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

300.1 علوم اجتماعی

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

302.1 تاریخ شناسی

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

316.1 عربی 1و2

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

317.1 فلسفه

پیش دانشگاهی

علوم انسانی

1/284 انگلیسی (1)و(2)

پیش دانشگاهی

علوم انسانی93
318.3 آلماني (1)و(2)

پیش دانشگاهی

علوم انسانی93

318.4 فرانسه (1)و(2)

پیش دانشگاهی

علوم انسانی93

       
بازگشت به لیست
       
دفعات بازديد: 113021
تعداد بازديدكنندگان: 86909